Waterpomp van KBS de Polhaar in Dalfsen

Programma 2023-2028

Uitvoeringsprogramma waterketen Fluvius 2023-2028

Alle Fluvius gemeenten hebben een Riolering- en Water Programma (RWP) 2023-2028 waarin de inhoud grotendeels gezamenlijk en identiek is, en gemeentespecifiek gemaakt waar nodig.  Alle RWP’s  zijn in 2022 door de gemeenteraden vastgesteld.

In de RWP’s is ook een uitvoeringsagenda opgenomen: onderzoeksprojecten met een regionaal karakter worden uitgevoerd onder de paraplu van Fluvius. Onderzoek en planvorming zijn nodig om goed zicht te houden op de ontwikkeling van het rioolstelsel en de zuivering. Het helpt om de goede koers te houden binnen de rioleringszorg en de waterketen. De regionale opgave voor de waterketen:

  • In de planperiode 2023-2028 ligt een accent op klimaatadaptatie, met name op het beter omgaan met extreme buien. Er zit daarmee een duidelijke interactie tussen de Regionale Adaptatiestrategie/ Lokale Adaptatiestrategie en Regionale Uitvoeringsagenda en Lokale Uitvoeringsagenda
  • Kwaliteitsverbetering, vermindering personele kwetsbaarheid en kostenbesparing o.a. door kennisdelen rond opstellen en uitvoeren RWP
  • Invulling geven aan de hernieuwde afspraken uit het addendum van het Bestuursakkoord Water.

Klik hier voor het Uitvoeringsprogramma waterketen Fluvius 2023-2028