Fluvius – Site_Inspectie en reinigen 2op1 site formaat

RAS en RUA

Regionale Adaptatiestrategie en Regionale Uitvoeringsagenda

Ook Fluvius heeft te maken met het veranderende klimaat en de bijbehorende weersextremen. Zo krijgen we vaker te maken met hevige regenval, langdurige droogte, hittestress en hoge piekafvoeren in de beken. De schade door wateroverlast in de regio kan bij het huidige klimaat tot aan het jaar 2050 oplopen tot 250 miljoen euro, en bij sterke klimaatverandering tot 400 miljoen euro. Daarbij komt nog de verwachte materiële en immateriële schade door hitte, droogte en overstromingen. Aanpassen aan deze klimaatverandering is noodzakelijk. In de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) en Regionale Uitvoeringsagenda 2022-2027 (RUA) beschrijven we hoe we binnen werkregio Fluvius willen werken om onze werkregio klimaatbestendig te maken en wat we daarvoor de komende jaren concreet gaan doen. Met deze RAS en RUA geven we invulling aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uit 2018, waarin overheden en het bedrijfsleven de ambitie hebben uitgesproken om klimaatadaptatie vanaf 2020 te verankeren in het denken en handelen, met als doel een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050. In het DPRA zijn zeven ambities geformuleerd (Figuur 1).