Klimaatadaptatie

Artikelen

Wat is klimaatadaptatie? Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering te voorkomen of te beperken en kansen die klimaatverandering biedt te benutten. Het rijksbeleid waar we regionaal invulling aan geven is vastgelegd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie staan alle projecten en maatregelen die ervoor gaan zorgen dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. In Fluvius maken we onze regio samen klimaatbestendig en waterrobuust

Fluvius speelt als DPRA-werkregio een faciliterende en rol en helpt daarmee de (individuele) partners met het klimaatbestendige ruimtelijke inrichting en beleid. Fluvius deelt kennis, verbindt kennis en deskundigheid en zorgt voor handreikingen. Ook hanteert Fluvius een gebiedsgerichte benadering op watersysteemniveau.

Partners blijven zelf verantwoordelijk voor het eigen beleid en gebiedsgerichte maatregelen. Het behalen van de ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie doen we samen: door samenwerking is de ervaren werkdruk in enige mate het hoofd geboden. De uitdaging is: De opgaven zijn groot en de beschikbare capaciteit (te) klein.

RAS en RUA

RAS en RUA

In de Regionale Adaptatiestrategie en Regionale Uitvoeringsagenda beschrijven we binnen de werkregio Fluvius hoe we willen werken om…

Tuinsubsidie

Tuinsubsidie

We hebben per 1 maart 2023 een tuinsubsidie om klimaatmaatregelen te treffen.

Klimaatatlas

Klimaatatlas

Identificeert kwetsbaarheden voor klimaatverandering in de regio Fluvius.