20110524_Bestuursakkoord_water

Aanleiding voor Fluvius

In 2011 hebben het Rijk, VNG, UvW, IPO en VEWIN het Bestuursakkoord Water ondertekend. Hierin staan afspraken over een doelmatiger waterbeheer die moeten resulteren in:

• Het realiseren van kostenbesparingen in het beheer van de afvalwaterketen;
• Het vergroten van de kwaliteit van de uitvoering van beheertaken;
• Het verminderen van de kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheerstaken;
• Het afstemmen van investeringen in de afvalwaterketen en het watersysteem.

Icoon samenwerkingDe afspraken en bijbehorende maatregelen in het akkoord moeten landelijk leiden tot een jaarlijkse doelmatigheidswinst van € 380 miljoen (in 2020 t.o.v. 2010) in de waterketen bij gemeenten en waterschappen. De stijging van lasten voor burgers en bedrijven (maatschappelijke kosten) blijven daardoor beperkt.

De aanpak is gericht op een intensieve samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en het waterschap. Daarbij is geen sprake van overhevelen van verantwoordelijkheden. De zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het rioleringsbeheer blijft bij de gemeente en de zorgplicht voor zuivering bij het waterschap!