Fluvius – Site_Visitatiecomm 2op1 site formaat

Visitatiecommissie

Om landelijk te monitoren dat er voldoende voortgang is in het halen van de doelen uit het bestuursakkoord heeft een onafhankelijke visitatiecommissie onder leiding van mevrouw K. Peijs in 2013 en 2014 hiernaar onderzoek verricht. De commissie heeft beoordeeld in hoeverre Fluvius haar ambities en financiële doelstelling van € 5,1 miljoen minder meer kosten in 2020 gaat realiseren.
Eind 2014 heeft de visitatiecommissie haar eindoordeel gegeven over de samenwerking binnen Fluvius. De commissie beoordeelt de voortgang als positief. De aanpak in onze regio is niet visionair maar nuchter en concreet.

Vanaf 2015 gaan de koepelorganisaties (UvW/VNG) de monitoring van de voortgang van de samenwerking vanaf 2015 weer op zich nemen. De eerstvolgende monitoringsronde start in het voorjaar 2015. Binnen Fluvius wordt de landelijke monitoringsmethodiek overgenomen om de realisatie van de 3 K’s (Kosten, Kwetsbaarheid en Kwaliteit van de dienstverlening) te monitoren. Hieraan wrodt het aspect duurzaamheid toegevoegd.